چارت سازمانی

چارت سازمانی


ماده ۸- چارت سازمانی:
چارت سازمانی مرکز قرآن پژوهی، حقوقی است و اعضای آن بنا بر احساس مسئولیت و نیاز و تعالی خود و جامعه اسلامی در احیای آن اهتمام لازم را مبذول خواهند داشت.
ماده۹- انحلال:
-در صورت صلاحدید شورای مرکز به انحلال آن و پس از تصویب شورای قرآن، کلیه اموال و دارایی های منقول و غیر منقول آن با نظر شورا به شورای قرآن انشگاه انتقال می یابد.
– هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه به پیشنهاد اعضا و تصویب شورای قرآن دانشگاه مقدور می باشد.
ماده۱۰- منابع مالی مرکز:
۱- تامین اعتبار مورد نیاز گروه با مساعدت کلیه اعضا مرکز
۲- استفاده از بودجه های فرهنگی قرآنی دانشگاه با ارائه برنامه
۳- درآمد حاصل از خدمات ارائه شده به موسسات و سازمانها
۴- درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها و پروژه های پژوهشی، آموزشی و مشاوره ای و خدماتی
۵- کمک های نقدی و غیر نقدی افراد حقیقی و حقوقی
تبصره ۲) :
محل استقرار دبیرخانه ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری می باشد.
– این اساسنامه در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در ششم شعبان المعظم ۱۴۳۸ هجری قمری مطابق با چهارشنبه ۱۳/۲/۱۳۹۶ هجری شمسی به تصویب رسید.