وظایف شورا

ماده ۵- وظایف شورا


-ترویج فرهنگ قرآن پژوهی در میان جامعه دانشگاهی
-تصویب طرح های پژوهشی گروه های تحقیقاتی میان رشته ای مرتبط با قرآن و حدیث
-نظارت بر کیفیت و حسن اجرای طرح های پژوهشی
– تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت مرکز و ارائه آن برای تصویب به شورای قرآن دانشگاه
-تعیین خط مشی گروه های تحقیقاتی تابعه برای ارتباط علمی با سایر مراکز آموزشی
-قرآن پژوهی داخل و خارج و همچنین مراکز علوم اسلامی
– عزل و نصب مدیر مرکز