مدیر مرکز

مدیر مرکز

ماده۶- مدیر مرکز:
– یکی از اعضای شوراست که به مدت ۲ سال انتخاب می شود. و برای انتخاب مجدد محدودیتی ندارد.
۶-۱) شرح وظایف:
-اداره و هدایت مرکز پژوهی برای انجام هر چه بهتر امور مربوط در چارچوب اساسنامه و ضوابط موجود
– پیشنهاد مدیران گروه های تابعه به شورای مرکز
-نظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی و بررسی گزارش های گروه های تحقیقاتی تابعه
– هماهنگی سازمانی بین گروه های تابعه و نظارت بر حسن اجرای وظایف آنها
-تهیه و پیشنهاد طرح تشکیلاتی و آئین نامه های داخلی مرکز جهت تایید به شورای مرکز