ارکان مرکز

 ارکان

ماده ۴ – ارکان:

۴-۱) هیات موسس:

هیات موسس از افراد علاقه مند به پژوهش های قرآنی است که با تدوین اساسنامه، تشکیل مرکز پژوهش های قرآن را فراهم آورند.

۴-۲) شورای مرکز:

اعضای حقیقی آن بدوا توسط هیئت موسس تعیین و از زمان تشکیل شورای مرکز، هیئت موسس منحل می گردد. انتخاب افراد حقیقی برای شوراهای آینده بعهده شورای مرکز است. ابلاغ اعضای شورای مرکز توسط شورای قرآن دانشگاه صادر می گردد.

۴-۳) اعضای شورا:

۱- رییس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری یا نماینده ایشان( حقوقی)

۲- معاون پژوهشی دانشگاه(حقوقی)

۳- مدیر گروه معارف اسلامی(حقوقی)

۴- حداقل ۴ نفراز متخصصان علوم اسلامی با گرایش میان رشته ای